Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO110 Ανώτερα Μαθηματικά Ι ΜΓΥ 3 4  
GEO120 Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική ΜΓΥ 3 4  
GEO130 Πληροφορική & Προγραμματισμός ΜΓΥ 3 6 Κεσίδης Αναστάσιος
GEO140 Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας ΜΕΥ 5 6 Οικονόμου Εμμανουήλ
GEO150 Γεωμετρία & Απεικονίσεις του 3D Χώρου ΜΓΥ 4 5 Γραμματικόπουλος Λάζαρος
GEΟ160 Τεχνικό & Τοπογραφικό Σχέδιο ΜΓΥ 4 5  

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO310 Φυσική ΙΙ ΜΓΥ 3 4 Μερλέμης Νικόλαος
GEO320 Αποτυπώσεις – Χαράξεις ΜΕ 5 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO330 Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΜΕ 4 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO340 Φωτογραμμετρία Ι ΜΕ 5 6 Πέτσα Έλλη
GEO350 Θεματική Χαρτογραφία ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης
GEO360 Αστικά Υδραυλικά Έργα ΜΕ 4 5 Οικονόμου Εμμανουήλ

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO410 Γεωδαισία ΜΕ 4 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO420 Φωτογραμμετρία ΙΙ ΜΕ 4 5 Γραμματικόπουλος Λάζαρος
GEO430 Συστήματα & Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 6 Τσάτσαρης Ανδρέας
GEO440 Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός) ΜΕΥ 4 5  
GEO450 Τεχνική Υδρολογία ΜΕΥ 4 5 Οικονόμου Εμμανουήλ
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO461 Εισαγωγή στην Οικονομία ΔΟΝΑ 3 4  
GEO462 Επιστήμη και Τεχνολογία ΔΟΝΑ 3 4  

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO510 Δορυφορικός Εντοπισμός ΜΕ 4 5 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO520 Συστήματα Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων ΜΕ 4 5 Τσάτσαρης Ανδρέας
GEO530 Τηλεπισκόπηση ΜΕ 4 5 Οικονόμου Εμμανουήλ
GEO540 Βάσεις Χωρικών Δεδομένων και Ψηφιακή Χαρτογραφία ΜΕ 4 5 Πανταζής Δήμος
GEO550 Κτηματολόγιο ΜΕ 4 5  
GEO560 Τεχνική Νομοθεσία & Διοίκηση ΔΟΝΑ 3 4  

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GE0650 Πολεοδομία ΜΕΥ 4 5 Κιουσόπουλος Γιάννης
GEO610 Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου ΜΕ 4 4 Παγούνης Βασίλειος
GEO620 Φωτογραμμετρία ΙΙΙ ΜΕ 4 4 Πέτσα Έλλη
GEO630 Γεωγραφική Ανάλυση ΜΕ 4 4 Ηλιοπούλου Πολυξένη
GEO640 Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων ΜΕΥ 3 4 Κεσίδης Αναστάσιος
GEΟ660 Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων ΜΕ 4 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO661 Πλοήγηση & Υδρογραφία ΜΕ 3 4 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO662 Εφαρμογές Κτηματολογίου ΜΕ 3 4 Κάτσιος Ιωάννης
Προαιρετικά
GEO663 Πρακτική Άσκηση ΔΟΝΑ 5  

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO710 Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων ΜΕ 4 5 Ηλιοπούλου Πολυξένη
GEO720 Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΕΥ 4 5 Ηλιοπούλου Πολυξένη
GEO730 Γεωδαιτικές – Τοπογραφικές Εφαρμογές ΜΕ 4 5 Παγούνης Βασίλειος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO741 Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας ΜΕ 4 5  
GEO742 Χωτοταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη ΜΕΥ 4 5 Κιουσόπουλος Γιάννης
GEO743 Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΜΕ 4 5 Παγούνης Βασίλειος
GEO744 Αναλυτικές Μέθοδοι Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 5 Τσάτσαρης Ανδρέας
GEO745 Οδοποιία ΙΙ (Σχεδιασμός Οδών & Κυκλοφοριακών Κόμβων μέσω Η/Υ) ΜΕ 4 5  
GEO746 Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων ΜΕ 4 5  
GEO747 Ειδικά θέματα Βάσεων Χαρτογραφικών Δεδομένων και Θεωρία Συστημάτων ΜΕΥ 4 5 Πανταζής Δήμος
GEO748 Εφαρμοσμένη Οπτική ΜΕ 4 5 Μερλέμης Νικόλαος
GEO749 Ανάλυση Χρονοσειρών ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος