Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO110 Ανώτερα Μαθηματικά Ι ΜΓΥ 3 4  
GEO120 Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική ΜΓΥ 3 4  
GEO130 Πληροφορική & Προγραμματισμός ΜΓΥ 3 6  
GEO140 Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας ΜΕΥ 5 6  
GEO150 Γεωμετρία & Απεικονίσεις του 3D Χώρου ΜΓΥ 4 5  
GEΟ160 Τεχνικό & Τοπογραφικό Σχέδιο ΜΓΥ 4 5  

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO210 Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ ΜΓΥ 3 5  
GEO220 Αριθμητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Προγραμματισμού ΜΓΥ 3 5  
GEO230 Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων ΜΕΥ 4 5  
GEO240 Φυσική Ι ΜΓΥ 3 4  
GEO250 Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων ΜΕΥ 4 6  
GEO260 Γενική και Μαθηματική Χαρτογραφία ΜΕΥ 4 5  

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO310 Φυσική ΙΙ ΜΓΥ 3 4  
GEO320 Αποτυπώσεις – Χαράξεις ΜΕ 5 5  
GEO330 Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΜΕ 4 5  
GEO340 Φωτογραμμετρία Ι ΜΕ 5 6  
GEO350 Θεματική Χαρτογραφία ΜΕ 4 5  
GEO360 Αστικά Υδραυλικά Έργα ΜΕ 4 5  

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO410 Γεωδαισία ΜΕ 4 5  
GEO420 Φωτογραμμετρία ΙΙ ΜΕ 4 5  
GEO430 Συστήματα & Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 6  
GEO440 Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός) ΜΕΥ 4 5  
GEO450 Τεχνική Υδρολογία ΜΕΥ 4 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO461 Εισαγωγή στην Οικονομία ΔΟΝΑ 3 4  
GEO462 Επιστήμη και Τεχνολογία ΔΟΝΑ 3 4  

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO510 Δορυφορικός Εντοπισμός ΜΕ 4 5  
GEO520 Συστήματα Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων ΜΕ 4 5  
GEO530 Τηλεπισκόπηση ΜΕ 4 5  
GEO540 Βάσεις Χωρικών Δεδομένων και Ψηφιακή Χαρτογραφία ΜΕ 4 5  
GEO550 Κτηματολόγιο ΜΕ 4 5  
GEO560 Τεχνική Νομοθεσία & Διοίκηση ΔΟΝΑ 3 4  

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GE0650 Πολεοδομία ΜΕΥ 4 5  
GEO610 Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου ΜΕ 4 4  
GEO620 Φωτογραμμετρία ΙΙΙ ΜΕ 4 4  
GEO630 Γεωγραφική Ανάλυση ΜΕ 4 4  
GEO640 Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων ΜΕΥ 3 4  
GEΟ660 Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων ΜΕ 4 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO661 Πλοήγηση & Υδρογραφία ΜΕ 3 4  
GEO662 Εφαρμογές Κτηματολογίου ΜΕ 3 4  
Προαιρετικά
GEO663 Πρακτική Άσκηση ΔΟΝΑ 5