Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO210 Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ ΜΓΥ 3 5  
GEO220 Αριθμητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Προγραμματισμού ΜΓΥ 3 5  
GEO230 Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων ΜΕΥ 4 5  
GEO240 Φυσική Ι ΜΓΥ 3 4  
GEO250 Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων ΜΕΥ 4 6  
GEO260 Γενική και Μαθηματική Χαρτογραφία ΜΕΥ 4 5