Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO110 Ανώτερα Μαθηματικά Ι ΜΓΥ 3 4  
GEO120 Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική ΜΓΥ 3 4  
GEO130 Πληροφορική & Προγραμματισμός ΜΓΥ 3 6  
GEO140 Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας ΜΕΥ 5 6  
GEO150 Γεωμετρία & Απεικονίσεις του 3D Χώρου ΜΓΥ 4 5  
GEΟ160 Τεχνικό & Τοπογραφικό Σχέδιο ΜΓΥ 4 5