ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GE0650 Πολεοδομία ΜΕΥ 4 5  
GEO610 Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου ΜΕ 4 4  
GEO620 Φωτογραμμετρία ΙΙΙ ΜΕ 4 4  
GEO630 Γεωγραφική Ανάλυση ΜΕ 4 4  
GEO640 Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων ΜΕΥ 3 4  
GEΟ660 Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων ΜΕ 4 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO661 Πλοήγηση & Υδρογραφία ΜΕ 3 4  
GEO662 Εφαρμογές Κτηματολογίου ΜΕ 3 4  
Προαιρετικά
GEO663 Πρακτική Άσκηση ΔΟΝΑ 5