Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO510 Δορυφορικός Εντοπισμός ΜΕ 4 5  
GEO520 Συστήματα Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων ΜΕ 4 5  
GEO530 Τηλεπισκόπηση ΜΕ 4 5  
GEO540 Βάσεις Χωρικών Δεδομένων και Ψηφιακή Χαρτογραφία ΜΕ 4 5  
GEO550 Κτηματολόγιο ΜΕ 4 5  
GEO560 Τεχνική Νομοθεσία & Διοίκηση ΔΟΝΑ 3 4