Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO410 Γεωδαισία ΜΕ 4 5  
GEO420 Φωτογραμμετρία ΙΙ ΜΕ 4 5  
GEO430 Συστήματα & Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 6  
GEO440 Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός) ΜΕΥ 4 5  
GEO450 Τεχνική Υδρολογία ΜΕΥ 4 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO461 Εισαγωγή στην Οικονομία ΔΟΝΑ 3 4  
GEO462 Επιστήμη και Τεχνολογία ΔΟΝΑ 3 4