Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO310 Φυσική ΙΙ ΜΓΥ 3 4  
GEO320 Αποτυπώσεις – Χαράξεις ΜΕ 5 5  
GEO330 Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΜΕ 4 5  
GEO340 Φωτογραμμετρία Ι ΜΕ 5 6  
GEO350 Θεματική Χαρτογραφία ΜΕ 4 5  
GEO360 Αστικά Υδραυλικά Έργα ΜΕ 4 5