Συστήματα & Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών

Κωδικός Μαθήματος:

GEO430

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

1. Γεωγραφικά και Χωρικά Δεδομένα και Πληροφορίες, Γεωπληροφορική, Επιστήμη των Γεωγρα-
φικών Πληροφοριών:

 • Βασικές αρχές και ορολογία
 • Πληροφορίες δεδομένα και χωρικές αναφορές.
 • Γεωχωρική πληροφορία, πηγές δεδομένων, τεχνολογίες και τεχνικές συλλογής τους.
 • Οργάνωση της Γεωχωρικής Πληροφορίας, μοντέλα και δομές.
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, χαρακτηριστικά, ορισμοί, διαχρονική εξέλιξη, κατηγορίες και είδη, συστατικά μέρη, λειτουργία, χρήση.

 

2. Εννοιολογική Κωδικοποίηση:

 • Χωρικές – μη χωρικές ιδιότητες, χαρακτηριστικά των χωρικών οντοτήτων.
 • Δομή, σχέσεις και συνδυασμοί χωρικών οντοτήτων, χωρικές μεταβολές, μηχανισμοί οργάνωσης των χωρικών δεδομένων.

 

3. Η Γεωμετρία της Χωρικής Πληροφορίας:

 • Γεωγραφική θέση, αναπαράσταση, διαστάσεις, τοποθέτηση γεωγραφικών αντικειμένων σε
  χωρικά συστήματα αναφοράς.
 • Διανυσματικά μοντέλα, θεώρηση του σημείου και της απόστασης, θεώρηση της γραμμής και
  της επιφάνειας, τοπολογικές σχέσεις.
 • Ψηφιδωτά μοντέλα, τοπολογικές σχέσεις.
 • Υποσυστήματα εισαγωγής δεδομένων διαχείριση γεωμετρικών πληροφοριών στο ΣΓΠ, μετασχηματισμοί.

 

4. Βάσεις Γεωχωρικών Δεδομένων – Μοντέλα και Δομές:

 • Αρχιτεκτονική, δομές, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη χωρικών βάσεων δεδομένων, εισαγωγή περιγραφικής πληροφορίας,
  σύνδεση με εξωτερικές βάσεις δεδομένων, μέθοδοι συσχέτισης και σύνδεσης των δεδομένων.

 

5. Κωδικοποίηση – Ολοκλήρωση της Χωρικής Πληροφορίας: Σύνδεση και συσχετισμοί Γεωμετρικής
– Περιγραφικής Πληροφορίας.

 • Αναγνώριση – διόρθωση λαθών. Τοπολογική ολοκλήρωση. Ανάκτηση, ενημέρωση πληροφο-
  ριών, χωρικές επερωτήσεις.
 • Η Γεωγραφική Πληροφορία στο Διαδίκτυο (Web-GIS, Internet Mapping).
 • Προδιαγραφές, Πρωτόκολλα, Δομή, Διάχυση και Διαλειτουργικότητα.
 • Εθνικά και διεθνή δίκτυα γεωγραφικών δεδομένων.

 

6. Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού ενός Σ.Γ.Π.:

 • Ορολογία
 • Γενικός σχεδιασμός
 • Προσδιορισμός των στοιχείων εισαγωγής
 • Ανάλυση οικονομικών χαρακτηριστικών
 • Προσαρμογές της οργάνωσης κατά ομάδα χρηστών
 • Αναλυτικός σχεδιασμός του συστήματος
 • Λεξικά μετα-πληροφορίας
 • Προβλήματα
 • Εισαγωγικά στοιχεία Χωρικής Ανάλυσης.

 

Στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος περιλαμβάνονται:

 • Οργάνωση, ταξινόμηση, κωδικοποίηση και κανονικοποίηση της γεωχωρικής πληροφορίας
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσεων γεωχωρικών δεδομένων
 • Εισαγωγή των γεωμετρικών, εικονιστικών και περιγραφικών δεδομένων σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών
 • Αυτοματοποίηση της γεωχωρικής πληροφορίας – Γεωμετρικές τοπολογικές σχέσεις και τοπολογική ολοκλήρωση.
 • Ανάκτηση, διαχείριση και ενημέρωση της γεωχωρικής πληροφορίας
 • Οπτική απεικόνιση της γεωχωρικής πληροφορίας
 • Διαλειτουργικότητα