Διαδικασία εξέτασης φοιτητών από τριμελή επιτροπή

Η διαδικασία εξέτασης φοιτητών από τριμελή επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πα.Δ.Α. περιγράφεται στον παρακάτω σύνδεσμο.