Αναθέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Αναθέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν βάσει της από 1/2/2021 Πρόσκλησης για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.